building it is
your
expertise,
moving it
is ours

Algemene voorwaarden

1                      Algemeen

1.1       Als niet schriftelijk ondubbelzinnig anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing op alle offertes of opdrachten van en alle activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden, prestaties, diensten en leveringen uitgevoerd of uit te voeren door SCS Heavy Lifts & Transports B.V. en/of SCS Logistics B.V. of enige andere vennootschap uit dezelfde groep (hierna gezamenlijk en ook ieder afzonderlijk: SCS) in de ruimst mogelijke zin, ongeacht of deze zijn of worden uitgebracht, verricht of uitgevoerd door of met behulp van personeel van SCS dan wel door deze ingeschakelde hulppersonen of onderaannemers.

1.2       Algemene voorwaarden gehanteerd door opdrachtgevers of wederpartijen van SCS of (al dan niet contractueel betrokken) derden kunnen niet als door SCS aanvaard of voor deze bindend worden beschouwd als dit niet schriftelijk, onder uitsluiting van eventueel daarmee strijdige voorwaarden van SCS, is overeengekomen. Als ‘opdrachtgever of wederpartij’ zullen alle partijen beschouwd worden die overeenkomsten met SCS sluiten of voornemens zijn te sluiten, van welke aard ook, alsmede anderen die in de rechten van dergelijke partijen treden of kunnen treden.

1.3       Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door of namens SCS uitgegeven documenten, waaronder maar niet beperkt tot offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten, bestellingen, boekings- en andere bevestigingen, facturen, bevrachtings-overeenkomsten, vrachtbrieven, ontvangstbewijzen, laat-volgen, aankomst berichten, mate’s receipts, delivery orders, cognossementen, celen of andere opslagbewijzen, berekeningen, ontwerpen, modellen, constructie- of werktekeningen, laad- of stuwplannen, berekeningen, draaiboeken, werk- of veiligheidsprocedures, risico-analyses voorschriften, notulen, brochures, verslagen, studies, beschrijvingen van uitrusting of hulpmiddelen, informatiebladen, certificaten of welk ander document dan ook, alles voor zover niet in strijd met dwingende bepalingen van Nederlands recht of in Nederland geldende en voor Nederlandse (rechts)personen bindende internationale verdragen.
Als door SCS afgegeven documenten de toepasselijkheid vermelden of meebrengen van andere (algemene of specifieke) voorwaarden dan deze zullen die andere voorwaarden mede van toepassing zijn, maar bij onverenigbaarheid van verschillende bepalingen zullen die van deze voorwaarden prevaleren. In geval van expeditiewerkzaamheden zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Fenex-condities); in geval van opslag-activiteiten zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam; in geval van stuwadoorswerkzaamheden zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Rotterdamse Stuwadoorscondities en in geval van hijswerkzaamheden zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door Kraanexploitanten. De tekst van al deze voorwaarden is op eerste verzoek bij SCS verkrijgbaar.

1.4       Derden die toetreden tot met SCS gesloten overeenkomsten (al dan niet door het houderschap van waardepapieren) of treden in de rechten van een opdrachtgever of wederpartij van SCS worden geacht door de enkele mededeling daarvan aan SCS ook de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard te hebben. De wederpartij of opdrachtgever van SCS neemt op zich aan alle betrokken derden zo tijdig als mogelijk is mededeling te doen van het toepasselijk zijn van deze voorwaarden.

1.5       De tekst van deze voorwaarden is te raadplegen op de website van SCS en wordt bovendien op eerste verzoek toegezonden. Contractspartijen en andere betrokkenen die na (mogelijkheid tot) kennisneming van deze voorwaarden daartegen niet direct hebben geprotesteerd zullen geacht worden daarmee te hebben ingestemd. Zij worden geacht zich regelmatig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en daarnaar bij twijfel actief onderzoek of navraag te doen. Niet-contractspartijen die aan anderen de vrije hand hebben gelaten om met SCS deze voorwaarden overeen te komen worden geacht te hebben aanvaard dat deze dan ook tegen hen kunnen worden ingeroepen.

1.6       Als enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig zou worden geacht blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing en zal de nietig geachte bepaling worden vervangen door een daarmee zoveel mogelijk overeenkomende geldige bepaling.

 

2                      Toepasselijk recht en jurisdictie


2.1       Op alle overeenkomsten, activiteiten, documenten en rechtsbetrekkingen hiervoor genoemd is Nederlands recht van toepassing. Bij het tot stand komen van overeenkomsten wordt door de opdrachtgever of wederpartij aanvaard dat deze voorwaarden daarvan een integraal deel uitmaken en dat dit ook wezenlijk is voor SCS met betrekking tot de aard van de verplichtingen die zij op zich neemt respectievelijk de rechten die zij verkrijgt, en de daarmee samenhangende prijsstelling. Overeenkomsten worden uitsluitend schriftelijk gesloten of gewijzigd. Goedkeuringen van SCS of het uitblijven van protest van de kant van SCS zal geen gevolgen hebben voor haar rechten en verplichtingen. Buitenlands recht is uitsluitend van toepassing voorzover dwingend voorgeschreven; opdrachtgevers of wederpartijen van SCS kunnen aan buitenlands recht geen vorderingen of verweren ontlenen. Het voldoen aan voorschriften van buitenlands recht, vergunningen of publiekrechtelijke regels daaronder begrepen, is alleen dan een verantwoordelijkheid van SCS als zij dit schriftelijk heeft aanvaard. Voor de uitleg van overeenkomsten geldt dat verplichtingen van SCS alleen dan uit de overeenkomst kunnen worden afgeleid als deze daarin duidelijk vermeld zijn. Bij twijfel over de omvang van de verplichtingen van SCS wordt een restrictieve uitleg toegepast. Al hetgeen SCS niet expliciet op zich heeft genomen blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of wederpartij.

2.2       De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd tot het kennisnemen van vorderingen van en tegen SCS tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in een document dat geldig door of namens SCS zelf is ondertekend.

2.3       SCS zal het recht hebben om wederpartijen aan te spreken daar waar zij gevestigd of woonachtig zijn dan wel verhaal bieden. Als zij van dat recht gebruik maakt wordt dat niet  gezien als prijsgeven van een bevoegdheidsverweer in verband met enige tegenvordering.

3                      Verval en Verjaring

3.1       Ieder vorderingsrecht jegens SCS vervalt door het enkele verloop van negen maanden na het ontstaan van de vordering tenzij uit dwingendrechtelijke wets- of verdragsbepalingen of uit het betreffende contract een andere termijn voortvloeit.
3.2       Alle incidenten die aanleiding kunnen geven tot het instellen van een vordering tegen SCS moeten door de gerechtigde terstond, maar uiterlijk drie werkdagen nadat de gerechtigde hiermee bekend is, bij SCS schriftelijk worden gemeld op straffe van verval van alle vorderingsrechten. In het geval ter plaatse van het incident personen van of namens SCS aanwezig zijn eindigt deze termijn echter met het vertrek van deze personen.

3.3       Als een vordering in behandeling wordt genomen en/of daarover wordt  gecorrespondeerd hoewel de bovengenoemde termijn verstreken is zal dat niet beschouwd worden als een afstand van het recht om op het verval van de vordering een beroep te doen.

3.4       Vorderingen tegen SCS kunnen niet worden gestuit ter voorkoming van verval. Een wederpartij of gerechtigde kan verval uitsluitend voorkomen door bij de bevoegde rechter een procedure in te leiden voor het verstrijken van de betreffende termijn, tenzij met SCS zelf schriftelijk een verlenging van die termijn is overeengekomen.

 

4                      Tarieven, facturen en betaling

4.1       Tarieven en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijde van de afgifte daarvan, dan wel het aangaan van de overeenkomst, geldende prijspeil, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, belastingen, verzekeringen  en koersnoteringen.
In geval van verhoging van een of meer van deze kosten kunnen de gangbare dan wel overeengekomen tarieven door SCS met onmiddellijke inwerkingtreding worden aangepast. De opdrachtgever of wederpartij zal niet gerechtigd zijn tarieven te wijzigen zonder instemming van SCS, of kosten aan SCS door te belasten.
Overeengekomen prijzen betreffen alleen de daarbij expliciet vermelde werkzaamheden en activiteiten van SCS. Iedere wijziging of aanvulling, zelfs indien noodzakelijk voor het verrichten van die werkzaamheden of activiteiten, kan als meerwerk worden belast.
Kosten die door derden aan SCS worden belast in het kader van het verrichten van de prestaties die SCS op zich heeft genomen mogen door SCS met een bij haar gebruikelijke opslag of marge worden doorbelast, tenzij de overeenkomst expliciet vermeldt dat deze kosten voor rekening van SCS blijven.

4.2       Voor bijzondere en/of ongebruikelijke prestaties, en/of onverwacht tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, die niet in de betreffende overeenkomst waren voorzien, kan door SCS altijd een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding in rekening worden gebracht. Voorts kan SCS te allen tijde wachtgelden, overliggelden, ‘demurrage’, kosten van gereed houden van uitrusting, materiaal en dergelijke die aan SCS zelf worden berekend of anderszins voor haar rekening komen doorbelasten aan de opdrachtgever of wederpartij, met een bij SCS gebruikelijke opslag of marge.
4.3       Facturen dienen binnen de daarop vermelde betalingstermijn te worden voldaan, of, bij gebreke van zodanige termijn, binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.

4.4       Wanneer de opdrachtgever niet binnen de daartoe gestelde termijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever de Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd met ingang van de dag waarop betaald had moeten worden tot aan de dag van volledige betaling. Als bij niet-betaling tot aanmaning of incasso moet worden overgegaan, wordt het te vorderen bedrag verhoogd met 10% administratiekosten en zullen daarnaast alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zodanig dat SCS per saldo het verschuldigde bedrag volledig overhoudt.

4.5       In geval van een gerechtelijke procedure zal de opdrachtgever of wederpartij van SCS alle werkelijk uitgegeven daarmee verband houdende kosten (ook als deze de door de rechter toegewezen proceskostenvergoeding te boven gaan) volledig vergoeden indien SCS geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

4.6       Een vordering van SCS wordt onmiddellijk opeisbaar zodra de opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of deze failliet wordt verklaard, dan wel ophoudt zijn bedrijf feitelijk uit te oefenen of beslag tegen hem wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of hulppersoon in gebreke is met verplichtingen onder enige overeenkomst met SCS (deze voorwaarden daaronder begrepen).

4.7       Ieder beroep op verrekening, op welke grond dan ook, door de opdrachtgever, wederpartij of debiteur van SCS ten aanzien van bedragen die SCS aan deze in rekening brengt is uitgesloten. De opdrachtgever, wederpartij of (beweerde) crediteur van SCS is niet gerechtigd enige vordering aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van SCS; een dergelijke overdracht zal jegens SCS nietig zijn. De opdrachtgever of wederpartij doet afstand van het recht om vorderingen op SCS van derden overgedragen te krijgen.

4.8       Geschillen tussen SCS en de opdrachtgever, wederpartij, hulppersoon of vertegenwoordiger daarvan over enige factuur of de uitvoering van enige overeenkomst of onder I bedoelde activiteit of document van SCS schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever of wederpartij niet op. Daar waar op grond van enige dwingende wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak wel een opschortingsrecht mocht bestaan zal de wederpartij van SCS terstond zekerheid stellen in de vorm van een garantie van een eersteklas Nederlandse bank, ter dekking van de opgeschorte verplichtingen.

4.9       De opdrachtgever of wederpartij van SCS wordt geacht zich voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de financiële status van SCS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, en aanvaardt in verband daarmee dat een beslag tegen SCS ‘onnodig’ zal zijn in de zin van art. 705(2) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en dat geen verlof zal worden gevraagd, of enig conservatoir beslag gelegd, zonder dat de opdrachtgever of wederpartij op voorhand schriftelijk heeft verzocht om zekerheid voor een vordering te stellen. In geval van een dergelijk verzoek zal een garantie van een verzekeraar dan wel tot de SCS groep behorende vennootschap als voldoende zekerheid worden aangemerkt.
Deze bepaling laat het recht van SCS om beslag te leggen tegen haar debiteuren conform de wettelijke bepalingen onverlet. Op eerste verzoek van SCS zal de opdrachtgever of wederpartij zekerheid stellen voor opeisbare of toekomstige vorderingen van SCS, bij gebreke waarvan SCS haar verplichtingen mag opschorten of de overeenkomst mag ontbinden als dit in de concrete omstandigheden redelijk is.

5                      Retentierecht en pandrecht

5.1       SCS heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, een (door enkele overgave of terbeschikkingstelling gevestigd) pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die zij uit welke hoofde dan ook en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever of wederpartij of diens vertegenwoordiger of hulppersoon, en/of de eigenaar of anderszins gerechtigde heeft of kan krijgen.

5.2       SCS mag diegene die zaken, documenten of gelden als bedoeld onder 5.1 in haar macht (of die van haar onderaannemer of hulppersoon) brengt beschouwen als bevoegd om daarover te beschikken, althans als vertegenwoordiger van de eigenaar daarvan of rechthebbende daarop.

5.3       SCS is gerechtigd om van het bestaan van haar pandrecht op grond van dit artikel mededeling te doen aan wie, en wanneer, haar goeddunkt.

5.4       SCS kan de in dit artikel bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever of wederpartij nog verschuldigd is of zal worden in verband met eerdere opdrachten van die opdrachtgever of wederpartij of diens vertegenwoordigers of hulppersonen.

5.5       Het bovenstaande doet niet af aan de in de wet geregelde opschortingsrechten.

 

6                      Personeel en hulppersonen van SCS; omvang van de verplichtingen

6.1       SCS heeft het recht alle werkzaamheden of activiteiten die zij op zich heeft genomen te laten uitvoeren door haar eigen personeel of door hulppersonen of onderaannemers en met eigen materieel dan wel met materieel van derden. Alle aldus betrokkenen kunnen een beroep op deze voorwaarden doen tegenover de opdrachtgevers of wederpartijen van SCS.

6.2       Voorzover hulppersonen of onderaannemers of anderen van wiens diensten of materialen SCS gebruik maakt bij de uitvoering van haar eigen verplichtingen jegens SCS een beroep kunnen doen op toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden, aanvaardt de opdrachtgever of wederpartij van SCS dat SCS diezelfde voorwaarden kan inroepen tegen die opdrachtgever of wederpartij. SCS wordt de vrije hand gelaten om overeenkomsten te sluiten met dergelijke hulppersonen, onderaannemers en anderen op voorwaarden zoals SCS aanvaardbaar acht, daargelaten of deze wel of niet in de betreffende branche gebruikelijk zijn.

6.3       Als voor uitvoering van de werkzaamheden of activiteiten die SCS op zich heeft genomen andere werkzaamheden of activiteiten nodig zijn die SCS niet uitdrukkelijk op zich heeft genomen is (a) de opdrachtgever verplicht deze terstond voor eigen rekening en risico te (laten) verrichten, zodanig dat SCS geen (vertragings)schade ondervindt, en (b) SCS gerechtigd deze werkzaamheden of activiteiten zelf uit te voeren of door een ander te laten verrichten, alles voor rekening en risico van de opdrachtgever of wederpartij. Hetzelfde geldt voor uitrusting, hulpstukken, materialen, mankracht en al hetgeen nodig of nuttig is of kan zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of activiteiten die SCS op zich heeft genomen.

6.4       Door SCS ingezette materialen, machines, vervoermiddelen, kranen, werktuigen of hulpstukken kunnen niet zonder toestemming van, en kostenvergoeding aan, SCS worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor SCS deze heeft bedoeld. De opdrachtgever of wederpartij neemt op zich als goed huisvader en verantwoordelijk ondernemer met dergelijke objecten om te gaan en is aansprakelijk voor daaraan

toegebrachte schade of verlies, alsmede voor gevolgschade als beschadigde of verloren objecten niet kunnen worden gebruikt; de opdrachtgever of wederpartij zal terstond op zijn kosten voor vervanging of reparatie zorgen bij schending van zijn verplichtingen onder dit artikel, maar reparaties mogen slechts worden uitgevoerd met schriftelijke toestemming van SCS.

6.5       De opdrachtgever of wederpartij is gehouden alle documenten als bedoeld in artikel 1.3 nauwgezet en volledig te controleren en SCS terstond te verwittigen van geconstateerde afwijkingen, onvolledigheden of onduidelijkheden.

6.6       Iedere afwijking van hetgeen overeengekomen zal worden beschouwd als een wijziging die SCS recht geeft meerwerk in rekening te brengen volgens de daarvoor bij haar geldende tarieven. Bij overschrijding van voorziene termijnen zal SCS gerechtigd zijn extra tijd en alle daarmee samenhangende kosten bij de opdrachtgever of wederpartij in rekening te brengen.

 

7                      Aansprakelijkheid van SCS

7.1       Alle handelingen en werkzaamheden van SCS worden uitgevoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij dit in strijd zou zijn met de aard of strekking van de overeenkomst, de inhoud van deze voorwaarden in aanmerking genomen.

7.2       SCS verbindt zich een redelijke inspanning te getroosten om haar verplichtingen na te komen, maar is bij desondanks tekortschieten is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, tenzij de opdrachtgever of wederpartij bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van SCS, in de zin van: de rechtspersoon zelf of statutaire bestuurders daarvan (of daarmee gelijk te stellen personen). Voor fouten, inclusief grove schuld, van ondergeschikten of hulppersonen is SCS niet aansprakelijk.

7.3       Mocht SCS in het licht van het bepaalde onder 7.1 en 7.2 toch aansprakelijk worden geacht, dan zal die  aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat SCS ontvangt van haar eigen aansprakelijkheidsverzekeraar, en voorts tot de volgende limieten:
– bij beschadiging van onder cognossement vervoerde zaken: 2 SDR per kilogram beschadigd of verloren gegaan product;
– bij andere schade: 10 % van de factuurwaarde van de specifieke, met het betreffende incident samenhangende overeenkomst of het op het incident betrekking hebbende deel daarvan;

in alle gevallen met een overkoepelend maximum van € 75.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak, voor zover dit niet in strijd is met dwingend recht, in welk geval uitsluitend de dwingendrechtelijke regeling van toepassing is.

De totaal door SCS verschuldigde vergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan de factuurwaarde voor SCS van de betreffende werkzaamheden of activiteiten. De opdrachtgever of wederpartij is zich er van bewust dat deze regeling een wezenlijk onderdeel is van de prijsstelling van door SCS uit te voeren werkzaamheden of activiteiten.

7.4       Aansprakelijkheid voor indirecte schade, vertragingsschade of gevolgschade is in alle gevallen geheel uitgesloten. SCS zal voorts niet aansprakelijk zijn voor schade die door verzekering van de opdrachtgever of wederpartij is gedekt of gedekt had kunnen zijn. De opdrachtgever of wederpartij staat er voor in dat de verzekeringen aldus zijn gesloten dat regres door verzekeraars op SCS of haar onderaannemers onvoorwaardelijk uitgesloten is.

7.5       Zonder dat dit afdoet aan het bepaalde onder 3 dient SCS schriftelijk in kennis te worden gesteld van alle (dreigende) schade of claims uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden of voltooien van de contractuele verplichtingen. Bij gebreke hiervan zal SCS alleen nog eventuele rechten op derden overdragen voorzover de wet of het contract met de betreffende derde dat toelaat, en alleen wanneer dit geen nadeel voor SCS zelf kan meebrengen, alles tegenover een afstand van de opdrachtgever of wederpartij van al haar eventuele rechten jegens SCS.

 

8                      Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

8.1       De opdrachtgever of wederpartij (daaronder mede te verstaan diens vertegenwoordiger of hulppersoon, alsmede een partij die toetreedt tot een met SCS gesloten overeenkomst) is jegens SCS  aansprakelijk voor alle schade die voor SCS voortvloeit of kan voortvloeien uit het aannemen en uitvoeren van de betreffende overeenkomst of daarmee verband houdende activiteiten, of uit van de aard of hoedanigheid (eventuele radioactiviteit of schadelijkheid voor het milieu of andere gevaren daaronder begrepen) van de betreffende zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen of in ontvangst nemen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

8.2       De opdrachtgever of wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, die SCS lijdt door tekortkomingen van de opdrachtgever of wederpartij onder gesloten overeenkomsten (inclusief deze algemene voorwaarden) of door het niet voldoen door dezen, of hun hulppersonen of vertegenwoordigers, van verplichtingen voortvloeiend uit de wet. Deze aansprakelijkheid houdt mede in de gevolgen van het niet uitnemen van deugdelijke verzekeringen door de opdrachtgever of wederpartij, ook als een schade-veroorzakend evenement niet aan de opdrachtgever of wederpartij is toe te rekenen.

8.3       De opdrachtgever of wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan gebruikte materialen, vervoermiddelen, schepen of sleepboten, kranen, hulpstukken en dergelijke, ook als deze geen eigendom van SCS zijn, indien en voorzover SCS voor die schade wordt of kan worden aangesproken. Normale slijtage zal niet als schade in de zin van deze bepaling worden beschouwd.   

8.4       De opdrachtgever of wederpartij is, ongeacht of dit aan hem kan worden toegerekend, aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door bij de werkzaamheden of activiteiten betrokken personen die niet in dienst zijn van, of ingeschakeld zijn door SCS, en staat er voor in dat deze personen deugdelijk opgeleid en gekwalificeerd zijn voor de aan hen opgedragen taken, ongeacht of deze personen bij de opdrachtgever of wederpartij in dienst zijn of door deze zijn ingeschakeld.

8.5       In gevallen waarin de opdrachtgever of wederpartij jegens SCS aansprakelijk is of zal kunnen zijn zal deze op eerste verzoek van SCS zekerheid doen stellen door een eersteklas bank of andere voor SCS acceptabele borg.

 

9                      Vrijwaring

9.1       De opdrachtgever of wederpartij vrijwaart SCS en haar personeel, hulppersonen of onderaannemers of anderszins voor of namens SCS werkzame anderen voor alle aanspraken van derden, inclusief diegenen tegenover wie SCS of de genoemde personen zich niet op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen. Dit geldt ook voor aan SCS of haar werknemers, onderaannemers of hulppersonen opgelegde boetes of heffingen in verband met de door SCS uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden en activiteiten.

9.2       De opdrachtgever zal op eerste verzoek van SCS zekerheid stellen ten gunste van derden die zekerheid van SCS verlangen terzake van vorderingen waarvoor de opdrachtgever of wederpartij SCS moet vrijwaren.

9.3       De kosten van het voeren van verweer tegen vorderingen van derden komen volledig voor rekening van de opdrachtgever of wederpartij, en deze zal op eerste verzoek van SCS een voorschot voldoen om het voeren van verweer of het verkrijgen van advies te bekostigen.

 

10        Verzekering

10.1      Bij gebreke aan een expliciete opdracht aan SCS om voor enige verzekering zorg te dragen mag SCS er van uit gaan dat de opdrachtgever of wederpartij zelf voor verzekering zorg heeft gedragen met betrekking tot alle risico’s waarvoor een verzekering mogelijk is.

10.2      SCS is jegens de opdrachtgever of wederpartij alleen dan gehouden enige verzekering uit te nemen als zij een opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard. De premies en andere kosten van een dergelijke verzekering komen voor rekening van de opdrachtgever. SCS zal niet verplicht maar wel gerechtigd zijn de premies voor te schieten of eventuele uitkeringen te incasseren. SCS is vrij in de keuze van een verzekeraar.

10.3      De opdrachtgever of wederpartij zal in alle gevallen voor haar eigen rekening een verzekering sluiten die alle relevante risico’s dekt, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de door SCS te verrichten werkzaamheden of activiteiten, zoals bijvoorbeeld een CAR verzekering, een transportverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en dergelijke. De opdrachtgever of wederpartij zorgt er te allen tijde voor dat SCS als mede-verzekerde op het polisblad of de sluitnota wordt vermeld, zodanig dat alle eigen belangen van SCS gedekt zijn en de verzekeringnemer geen voordelen geniet die SCS niet ook geniet. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen draagt de opdrachtgever of wederpartij er voor dat de verzekeraar gehouden is deugdelijke zekerheid te stellen ter opheffing of voorkoming van beslagen ten laste van SCS of haar hulppersonen. Tekortkomingen in dit opzicht leiden tot onbeperkte aansprakelijkheid van de opdrachtgever of wederpartij jegens SCS.

10.4      De opdrachtgever of wederpartij zal op eerste verzoek van SCS alle documentatie met betrekking tot door haar gesloten verzekeringen, alsmede met betrekking tot uitkeringen of betalingsverzoeken, aan SCS overhandigen.

 

11        Diversen

11.1      In gevallen waarin voor het uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten door SCS medewerking, toestemming of vergunning is vereist van derden (waaronder publiekrechtelijke instellingen als locale, nationale overheden of internationale organisaties, classificatiebureaus of licentiehouders) zal de opdrachtgever of wederpartij er zorg voor dragen dat deze tijdig worden verleend. Vertraging die desondanks ontstaat is voor rekening en risico van de opdrachtgever of wederpartij en SCS mag alle daarmee verband houdende kosten doorbelasten. Hetzelfde geldt voor het door derden verschaffen van voor de werkzaamheden benodigde technische of andere informatie. Voor medewerking die van de opdrachtgever of wederpartij verlangd wordt kan deze geen kosten bij SCS of haar onderaannemers of hulppersonen in rekening brengen.

11.2      De opdrachtgever of wederpartij staat er voor in dat plaatsen waar SCS werkzaamheden of activiteiten moet verrichten goed bereikbaar en toegankelijk zijn en dat daar veilig en efficiënt gewerkt kan worden, in overeenstemming met ter plaatse geldende voorschriften.

11.3        Als SCS door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen (waaronder begrepen alle meteorologische omstandigheden) haar werkzaamheden of activiteiten niet kan uitvoeren of moet opschorten is de opdrachtgever of wederpartij verplicht SCS te betalen voor de extra tijd die daardoor moet worden besteed, inclusief de kosten van het al dan niet op locatie ter beschikking houden van transportmiddelen, materialen, uitrusting, hulpstukken en dergelijke. SCS heeft het recht voor deze betaling zekerheid te verlangen en de werkzaamheden te beëindigen als deze niet op eerste verzoek wordt gesteld. De opdrachtgever of wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of verplichtingen op te schorten totdat twee maanden zijn verstreken en SCS aan het eind van die termijn nog niet heeft aangegeven wanneer de werkzaamheden of activiteiten worden hervat; als de opdrachtgever of wederpartij na ommekomst van die termijn de overeenkomst alsnog ontbindt is hij verplicht de schade die SCS daardoor lijdt volledig te vergoeden.

11.4      Als de opdrachtgever of wederpartij door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen enige verplichting niet nakomt is SCS gerechtigd, maar niet gehouden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ongeacht de oorzaak van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever of wederpartij is SCS gerechtigd een termijn te stellen voor de nakoming van die verplichtingen, inclusief alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, en aan het uitblijven van de prestatie binnen de gestelde termijn de consequentie te verbinden dat de overeenkomst wordt beëindigd en/of de volledige overeengekomen betaling direct verschuldigd is, onverminderd het recht van SCS om wettelijke opschortingbevoegdheden uit te oefenen.

11.5      Het door SCS niet uitoefenen van enig recht dat zij jegens de opdrachtgever of wederpartij heeft kan niet worden opgevat als afstand daarvan, noch enige invloed hebben op andere rechten van SCS onder enige overeenkomst (rechten voortvloeiend uit deze voorwaarden daaronder begrepen).

11.6      Voorzover de werkzaamheden of activiteiten van SCS meebrengen dat zij enig object, zaak, goed of recht in eigendom moet overdragen of anderszins moet leveren blijft dit eigendom van SCS totdat aan haar alle verschuldigde betalingen zijn voldaan, met dien verstande dat SCS te allen tijde het recht heeft de eigendomsoverdracht te effectueren, desgewenst ook met terugwerkende kracht, door een eenvoudige schriftelijke verklaring, en voorzover uit de eigendom als zodanig aansprakelijkheden jegens derden voortvloeien zal de opdrachtgever of wederpartij geacht worden eigenaar van het betreffende goed te zijn en zal deze dit desgevraagd jegens betrokken derden bevestigen. Bij beslag op (of detentie van) dergelijke zaken zal de opdrachtgever of wederpartij terstond de nodige maatregelen nemen om dit te (doen) opheffen.

11.7      Constructie, montage en vergelijkbare aanneming van werk behoort slechts dan tot de eigen verplichting van SCS als zij dit uitdrukkelijk op zich heeft genomen. In andere gevallen is SCS slechts gehouden om, naar keuze op eigen naam of op naam van de opdrachtgever, maar in alle gevallen voor diens rekening en risico, derden in te schakelen om de werkzaamheden uit te voeren. Garanties op werken van derden worden door SCS niet gegeven; SCS is niet verder gehouden dan het desgevraagd overdragen van eventuele rechten jegens onderaannemers. De opdrachtgever of wederpartij zal dergelijke rechten alleen uitoefenen met toestemming van SCS en voorzover SCS daar geen nadeel van ondervindt of kan ondervinden.

11.8      SCS is niet gehouden opdrachten tot het verrichten van meerwerk uit te voeren. Doet zij dit wel dan wordt in de aanvaarding van die opdracht, hoe deze ook is gegeven of ontvangen, geacht te zijn begrepen de voorwaarde dat daarvoor ook betaald zal worden conform de door SCS voor dit meerwerk te versturen facturen.

 

12        Taal

12.1      Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal; aan de ter beschikking gestelde Engelse of andere vertaling(en) daarvan kunnen door de opdrachtgever geen rechten of verweren worden ontleend die afwijken van het bepaalde in de Nederlandse versie.